Huishoudelijk Reglement

Klik hier om het Huishoudelijk Reglement te downloaden.

Huishoudelijk Reglement Forwodians

Art. 1. Rechten ‘spelende leden’.

 1. a) het bijwonen van wedstrijden
 2. b) het deelnemen aan door de NBB of een afdeling der NBB georganiseerde wedstrijden en demonstraties.
 3. c) het deelnemen aan door de vereniging georganiseerde wedstrijden, demonstraties en trainingen.
 4. d) het uitoefenen van door de statuten of het huishoudelijk reglement te noemen rechten en rechten welke uit de toepassing van statuten en huishoudelijk reglement voortvloeien.

Art. 2. Verplichtingen ‘spelende leden’.

 1. a) Leden kunnen door een bestuurslid, de scheidsrechter functionaris of de wedstrijdsecretaris aangeschreven worden om bij wedstrijden of toernooien te fluiten, timen, scoren, of de zaalleiding in handen te nemen. Dit kan gebeuren door middel van e-mail en publicatie op de website of een mondeling verzoek.
 2. b) Verplicht is het dragen van het officiële verenigingstenue bij het uitkomen in een door de NBB of de vereniging georganiseerde wedstrijden en demonstraties.
 3. c) het nakomen van door statuten of huishoudelijk reglement te noemen verplichtingen en verplichtingen welke uit de toepassing van statuten en huishoudelijk reglement voortvloeien.

Art. 3. Rechten en verplichtingen ‘niet spelende leden’.

 1. De rechten van de ‘niet spelende leden’ zijn gelijk aan die van de ‘spelende leden’, met uitzondering van het in artikel 1 letter b genoemde recht.
 2. De verplichtingen van de ‘niet spelende leden’ worden door het bestuur vastgesteld, met uitzondering van de hoogte van de door ‘niet spelende leden’ te betalen bijdrage.

Art. 4. Voorzitter.

De voorzitter leidt de algemene vergadering en de bestuursvergadering.

Hij vertegenwoordigt de vereniging bij voorkomende gelegenheden.

Hij tekent met de secretaris, na goedkeuring door de vergadering, de notulen en – ten blijke van decharge – de jaarlijkse rekening en verantwoording van de penningmeester, echter niet eerder dan na goedkeuring van de kascommissie.

Art. 5. Secretaris.

De secretaris voert de correspondentie uit naam van de vereniging, zo nodig in overleg met het bestuur. Hij is verplicht van alle uitgaande stukken een kopie te houden en deze met belangrijke ingekomen stukken in het archief op te nemen. Hij is belast met het archief.

Hij roept de algemene vergadering en de bestuursvergadering bijeen, stelt in overleg met de voorzitter de agenda op en houdt de notulen bij. Tegelijkertijd met de oproeping van de jaarvergadering zorgt hij voor publikatie van de bij hem ingeleverde verslagen van de commissies.

Hij brengt de jaarvergadering verslag uit van de werkzaamheden van de vereniging in het afgelopen boekjaar.

Hij zorgt voor publicatie aan de leden van daarvoor in aanmerking komende besluiten.

Hij verricht alle overige tot zijn taak behorende werkzaamheden, voortvloeiend uit de toepassing van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Art. 6. Penningmeester.

De penningmeester is belast met het beheer van de gelden en houdt de financiële administratie bij. Hij int contributies, schenkingen, bijdragen en door het bestuur, de NBB of een afdeling der NBB opgelegde boetes.

Hij is alleen bevoegd uitgaven te doen welke het gevolg zijn van de toepassing van de statuten, het huishoudelijk reglement of van de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten.

Voor het beleggen van gelden handelt hij in overleg met het bestuur.

Onverminderd zijn verplichting tot tussentijdse verantwoording aan het bestuur, is hij verplicht alle zich onder zijn beheer bevindende boeken en bescheiden uiterlijk acht dagen voor de jaarvergadering aan de kascommissie te overleggen en door de kascommissie verlangde gegevens te verstrekken. Bij tussentijds aftreden doet hij rekening en verantwoording aan de kascommissie binnen acht dagen na zijn aftreden.

Hij is voor de onder zijn beheer zijnde gelden persoonlijk aansprakelijk, tenzij hij overmacht kan bewijzen.

Hij is voor het beheer verantwoording schuldig aan de algemene vergadering aan welke hij in de jaarvergadering het financiële verslag van het afgelopen boekjaar uitbrengt. Tevens doet hij in de jaarvergadering de begroting van inkomsten en uitgaven van het komende boekjaar aan de vergadering toekomen welke de goedkeuring van de vergadering behoeft.

Art. 7. Wedstrijdsecretaris.

De wedstrijdsecretaris wordt door het bestuur benoemd. Hij moet lid zijn van de vereniging. De wedstrijdsecretaris kan tevens bestuurslid zijn.

Hij regelt de planning van competitiewedstrijden, oefenwedstrijden en toernooien.

De wedstrijdsecretaris informeert leden over de te spelen wedstrijden en toernooien door middel van e-mail en/of publicatie op de website.

De wedstrijdsecretaris informeert coaches zo snel mogelijk omtrent wijzigingen in de planning van wedstrijden.

Art. 8. Scheidsrechter functionaris.

De scheidsrechtersfunctionaris wordt door het bestuur benoemd. Hij moet lid zijn van de vereniging. De scheidsrechtersfunctionaris kan tevens bestuurslid zijn.

Hij deelt leden in die bij wedstrijden of toernooien moeten fluiten, timen, scoren of de zaalleiding hebben. Hij publiceert schema’s dienaangaande op de website.

Commissies. Algemene Bepalingen.

Art. 9. Instellen Commissies.

De Algemene Vergadering en het Bestuur kunnen commissies instellen met een uitvoerende, onderzoekende en informatieve taak.

Art.10. Benoeming, aftreden en vertegenwoordiging commissieleden van door de algemene vergadering benoemde commissies.

 1. Commissieleden worden benoemd door en zijn verantwoording schuldig aan het orgaan dat de commissie heeft ingesteld.
 2. De voorzitter en de secretaris van een commissie worden in functie benoemd; de commissieleden regelen onderling de overige te vervullen taken.
 3. De commissieleden worden benoemd voor een periode van maximaal één jaar. Onder één jaar wordt ten deze verstaan de periode tussen twee jaarvergaderingen.
 4. Commissieleden treden af op de jaarvergadering en zijn terstond herbenoembaar.

Art.11. Geldelijke verplichtingen.

Commissies kunnen geen geldelijke verplichtingen aangaan dan na toestemming van de algemene vergadering of het bestuur.

Het bestuur kan aan een commissie een jaarlijks budget toewijzen.

Een commissie kan het bestuur verzoeken voor een activiteit een budget toe te wijzen.

Art.12. Verslaglegging.

De commissies, uitgezonderd de kascommissie, zijn verplicht om uiterlijk op 15 februari een schriftelijk verslag van de in het afgelopen boekjaar door de commissie verrichte werkzaamheden bij de secretaris in te dienen.

Art.13. Ontbinding, schorsing en ontslag.

 1. De commissies, uitgezonderd de commissie van beroep, kunnen te allen tijde worden ontbonden door het orgaan dat hen heeft ingesteld.
 2. De commissieleden, uitgezonderd de leden van de commissie van beroep, kunnen te allen tijde worden geschorst en ontslagen door het orgaan dat hen heeft benoemd.

Art.14. Mededeling besluiten.

De commissies, uitgezonderd de commissie van beroep, dienen genomen besluiten vóór de tenuitvoerlegging aan het bestuur mede te delen.

Art.15. Het bestuur is gerechtigd besluiten van commissies, uitgezonderd besluiten van de commissie van beroep, nietig te verklaren indien deze, naar het oordeel van het bestuur, in strijd zijn met het algemeen belang van de vereniging.

Vaste Commissies.

Art.16. De vaste commissies zijn:

 1. a) de kascommissie
 2. b) de commissie van beroep

Art.17. Benoeming van een commissielid door het Bestuur.

Indien een lid van een vaste commissie tussentijds bedankt of een vacature in een commissie na een algemene vergadering ontstaat of niet is vervuld, kan het bestuur een commissielid benoemen tot de eerstvolgende vergadering.

Art.18. Kascommissie.

 1. De kascommissie bestaat uit twee leden en één of twee plaatsvervangend leden.

In deze commissie kunnen alleen meerderjarige leden zitting nemen.

Bestuursleden kunnen geen lid zijn van de kascommissie.

 1. De kascommissie heeft tot taak het controleren van boeken en bescheiden van de penningmeester.

Uiterlijk acht dagen vóór de jaarvergadering en, bij tussentijds aftreden van de penningmeester, binnen acht dagen na zijn aftreden verricht zij haar taak.

 1. Van haar bevindingen, neergelegd in een rapport dat door alle leden van de kascommissie wordt ondertekend, maakt zij melding aan de jaarvergadering.

Bij tussentijds aftreden van de penningmeester wordt het rapport uitgebracht aan het bestuur.

Art.19. De commissie van beroep.

 1. De commissie van beroep bestaat uit drie leden en twee plaatsvervangend leden.

In deze commissie kunnen leden, leden van verdienste, ereleden en niet tot voorgaande groepen behorende personen, die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt zitting nemen.

Bestuursleden kunnen geen lid zijn van de commissie van beroep.

 1. De commissie van beroep heeft tot taak het beslechten van geschillen, met uitsluiting van het recht van alle overige organen of personen.

Straffen

Art.20. Strafoplegging.

Het bestuur is gerechtigd een lid te straffen door royement, schorsing of het opleggen van een boete terzake van:

 1. a) het niet tijdig voldoen van de contributie of een boete;
 2. b) het schaden van de vereniging, de NBB of een onderafdeling van de NBB;
 3. c) wangedrag;
 4. d) het niet voldoen aan door statuten of huishoudelijk reglement te noemen verplichtingen of verplichtingen welke uit de toepassing van statuten en huishoudelijk reglement voortvloeien.
 5. e) De hoogte van boetes wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Art.21. Schorsing.

 1. Tijdens de schorsing verliest de betrokkene zijn rechten als lid, behalve het recht van beroep.
 2. Het bestuur kan echter toestaan dat de geschorste bepaalde rechten behoudt.
 3. Schorsing ontheft de geschorste niet van zijn verplichtingen als lid.

Art.22. Ingaan straf en strafoplegging.

De straf gaat in nadat het lid mondeling of schriftelijk door het bestuur op de hoogte is gesteld.

Art.23. Een lid kan tegen een opgelegde straf protest aantekenen bij de commissie van beroep.

Art.24. Het bestuur is gerechtigd door de NBB of een afdeling der NBB aan de vereniging opgelegde boetes of in rekening gebrachte kosten van de veroorzaker te innen.

Art.25. Betalingstermijn Boetes.

 1. Boetes dienen uiterlijk 3 weken na de dag waarop de kennisgeving van de bestraffing door het bestuur is verzonden te zijn voldaan.
 2. Betaalt men de boete niet tijdig, dan volgt schorsing voor onbepaalde tijd (kan doorlopen in het volgende seizoen). De schorsing wordt opgeheven, wanneer de boete is betaald.

Procedure bij de commissie van beroep

Art.26. Bevoegdheid tot instellen beroep.

Beroep tegen een door het bestuur opgelegde straf, kan uitsluitend worden ingediend bij de commissie van beroep door leden terzake van:

 1. a) Het feit dat het besluit tot strafoplegging door het bestuur niet in overeenstemming is met de statuten, het huishoudelijk reglement, besluiten van de algemene vergadering en/of de wet;
 2. b) Het feit dat het bestuur bij het nemen van het besluit tot strafoplegging zijn bevoegdheid kennelijk voor een ander doel heeft gebruikt dan voor het doel waartoe die bevoegdheid is gegeven;
 3. c) Het feit dat het bestuur bij afweging van de betrokken belangen kennelijk op onredelijke wijze tot strafoplegging is gekomen.

Art.27. Instelling beroep.

 1. Het beroep wordt ingesteld door indiening van een met redenen omkleed beroepsschrift in tweevoud bij de secretaris van de commissie.

Het beroepsschrift dient uiterlijk acht dagen na de dag waarop de kennisgeving van de bestraffing is verzonden bij de secretaris van de commissie te zijn binnengekomen.

 1. De secretaris van de commissie zendt één exemplaar van het beroepsschrift uiterlijk twee dagen na ontvangst aan de secretaris van de vereniging.
 2. Het bestuur is verplicht uiterlijk acht dagen na verzending van een exemplaar van het beroepsschrift door de secretaris van de commissie een met redenen omkleed verweerschrift bij de secretaris van de commissie in te dienen.

Art.28. Ontvankelijkheid beroep en opschorting bestraffing.

 1. Het niet in acht nemen van de gestrafte van het in art. 27 lid 1 bepaalde heeft niet ontvankelijkheid van het beroep ten gevolge, tenzij de commissie van beroep van oordeel is dat bijzondere omstandigheden wettigen dat het beroep behandeld wordt.
 2. Indiening van een beroepsschrift schort de bestraffing op met ingang van de dag, volgend op de dag waarop de secretaris van de vereniging een exemplaar van het beroepsschrift van de secretaris van de commissie heeft ontvangen.

Art.29. Termijn behandeling beroep.

 1. De commissie is verplicht het beroep te behandelen binnen zeven dagen na de dag waarop het verweerschrift uiterlijk ontvangen moet zijn.

Art.30 Wijze van behandeling en mondelinge zitting.

 1. De commissie van beroep regelt de wijze van behandeling.
 2. Indien de bestrafte daartoe de wens te kennen heeft gegeven is de commissie verplicht de bestrafte in de gelegenheid te stellen zijn beroep mondeling toe te lichten. In dat geval wordt het bestuur uitgenodigd één bestuurslid af te vaardigen teneinde de redenen die tot de bestraffing hebben geleid mondeling toe te lichten.

Het bestuur is verplicht aan deze uitnodiging gevolg te geven.

 1. De bestrafte is gerechtigd zich op de mondelinge zitting te doen bijstaan door een raadgever, die in de gelegenheid moet worden gesteld het woord te voeren.

Art.31. Uitspraak.

 1. De commissie van beroep kan een door het bestuur opgelegde straf handhaven, verminderen of doen vervallen.
 2. De uitspraak van de commissie geschiedt schriftelijk en bij meerderheid van stemmen; de uitspraak is niet voor enig beroep vatbaar.
 3. De secretaris van de commissie stelt de partijen in de beroepsprocedure onverwijld in kennis van de uitspraak van de commissie.

Reglement Fluiten & Jury

Art.32. Aanschrijving.

Van iemand die aangeschreven is, wordt verwacht dat hij zijn taak verricht. De aanschrijvingen gebeuren per e-mail; de schema’s worden gepubliceerd op de website, dan wel mondeling medegedeeld.

Ben je verhinderd, dan moet je zelf voor een vervanger zorgen. Afbellen is niet mogelijk.

Art.33. Niet opkomen.

Bij niet/te laat op komen dagen treedt het boeteplan in werking:

 1. Eén keer niet op komen dagen: boete en een strafpunt, je staat op -1.
 2. Twee keer niet op komen dagen: boete, een schorsing voor één wedstrijd en een tweede strafpunt, je staat op -2.

De geschorste is uitgesloten van elke competitie wedstrijd totdat zijn/haar vaste team een wedstrijd heeft gespeeld. De schorsing kan doorlopen in het volgende seizoen.

 1. Drie keer niet op komen dagen: boete, een schorsing voor twee wedstrijden en een derde strafpunt, je staat op -3.

De geschorste is uitgesloten van elke competitiewedstrijd totdat zijn/haar vaste team twee wedstrijden heeft gespeeld. De schorsing kan doorlopen in het volgende seizoen.

De hoogte van de boete wordt bepaald door de jaarvergadering.

Art.34. Vergoeding invallers.

Mensen die invallen (er is door de afwezige geen vervanger geregeld) ontvangen per invalbeurt een vergoeding. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door de jaarvergadering.

Art.35. Vermindering strafpunten.

Elk strafpunt komt na 4 wedstrijdmaanden te vervallen. Minpunten kunnen dus meegaan naar het volgende seizoen.

Mensen die in het bezit zijn van strafpunten, kunnen die strafpunten wegwerken door in te vallen (1/2 punt per invalbeurt). De vergoeding komt dan te vervallen.

Het strafpuntentotaal van een lid kan nooit groter dan 0 zijn.

Art.36. Strafpuntenklassement.

In het communicatie middel wordt een strafpuntenklassement, met de namen van de gestrafte leden, het aantal strafpunten, de hoogte van de opgelegde boetes, de ingangsdatum en duur van schorsingen en eventueel de datum van protest afgedrukt.

Reglement financiële actie

Art.37. 1. Het bestuur kan één maal per jaar een actie organiseren waarbij huis aan huis boterkoeken of andere zaken verkocht worden. Van elk team dat competitiewedstrijden speelt dienen tenminste drie vaste spelers actief aan deze actie mee te werken.

 1. Een lid mag een vervanger sturen. Dit moet vooraf aan het bestuur kenbaar gemaakt worden. Het lid dat een vervanger stuurt is aansprakelijk voor het tijdig verschijnen van de vervanger en voor de eventuele schade die de vervanger aan de vereniging berokkent.

Een lid kan een ander lid vervangen mits er van zijn eigen team al voldoende deelnemers zijn.

Meerderjarige leden kunnen niet vervangen worden door minderjarigen.

 1. Als er minder dan drie vaste spelers van een team aan de actie meewerken, dan wordt aan alle vaste spelers die niet aan de actie deelnamen een boete opgelegd. De hoogte van de boete wordt bepaald door de jaarvergadering.
 2. Als een team uit minder dan 7 vaste spelers bestaat, dan doen van dat team tenminste 2 spelers mee aan de actie.

Slotbepalingen

Art.38. 1. Ieder lid wordt geacht op de hoogte te zijn met de bepalingen, vermeld in statuten en huishoudelijk reglement en zich naar deze bepalingen te gedragen.

 1. Met wijzigingen in de statuten of het huishoudelijk reglement en met door de algemene vergadering of het bestuur genomen bindende besluiten wordt ieder geacht op de hoogte te zijn door publikatie via e-mail en de website.

 

Art.39. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen worden aangebracht in een algemene vergadering met een meerderheid der uitgebrachte stemmen.

 

Art.40. Dit huishoudelijk reglement bevat slechts bepalingen ter aanvulling van de statuten.